استقبل آخر الأخبار دقيقيه بدقيقة عن أهم القضايا الساخنة مع NewsHub. حمّل الآن.

√яЋ— гд 500 ѕ«— д‘— жће… Ќяжгн… Ћ—н «бЌ—«я «бЋё«Ён «б”Џжѕн гд »ж«»… гЏ—÷ «б—н«÷ «бѕжбн ббя «»

13 مارس, 2018 07:15 ص
38 0
√яЋ— гд 500 ѕ«— д‘— жће… Ќяжгн…  Ћ—н «бЌ—«я «бЋё«Ён
«б”Џжѕн гд »ж«»… гЏ—÷ «б—н«÷ «бѕжбн ббя «»

дЎбё «б√—»Џ«Ѕ ЁЏ«бн« гЏ—÷ «б—н«÷ «бѕжбн ббя «» Ќ Џдж«д Ђ«бя «».. г” ё»б «б Ќжбї ж«б–н дўге ж“«—… «бЋё«Ё… ж«б≈Џб«г ќб«б «бЁ —… гд 26 / 6 / 1439е№ ≈бм 7 / 7 / 1439е№° «бгж«Ёё гд 14 ≈бм 24 г«—” «бЌ«бн° ж–бя »г—я“ «б—н«÷ ббгƒ г—« ж«бгЏ«—÷.

жнЏѕ «бгЏ—÷ √Ќѕ √ег ж√я»— «бгд«”»« «бЋё«Ён… «б н ‘еѕе« «бЏ«’г… ”джн«р° ж Ќўм »«е г«г ќ«’ ж —ё» гћ гЏн° н ћ”ѕ Ён √Џѕ«ѕ «б“ж«— «бе«∆б… «б н ж«Ёѕ Џбне ќб«б гѕ… ≈ё«г е° гд гќ бЁ Ё∆« «бгћ гЏ ж‘—«∆Ќе° ”ж«Ѕр гд «бге гнд »‘—«Ѕ «бя »° √ж «б—«џ»нд Ён «бЌ÷ж— ж«бг‘«—я… Ён «бдѕж« жж—‘ «бЏгб «б н н‘«—я Ёне« Џѕнѕ «бгЋёЁнд гд √»д«Ѕ «бжЎд жџн—ег гд «бдќ» «бЋё«Ён… Џбм г” жм ѕжб «бЏ«бг° ЌнЋ √’»Ќ «бгЏ—÷ гд»—«р ббЌж«— »нд «бгЁя—нд ж«бя «» ж«бћгеж—.

ж√ж÷Ќ «бг‘—Ё «бЏ«г Џбм жя«б… ж“«—… «бЋё«Ё… ж«б≈Џб«г бб‘ƒжд «бЋё«Ён… ж«бг‘—Ё Џбм «бгЏ—÷ «бѕя ж— Џ»ѕ«б—Ќгд »д д«’— «бЏ«’г √д Џѕѕ «бће« «бг‘«—я… Ён «бгЏ—÷° ћ«ж“ (500) ће…° джЏ »нд ѕ«— д‘—° жен∆« жгƒ””« Ќяжгн… ж√ебн… жќн—н… гд Ќж«бн (42) ѕжб… «дЎ»ё Џбнег «бгЏ«нн— ж«б‘—жЎ «бб«“г….

ж»нд «бг‘—Ё «бЏ«г Џбм «бгЏ—÷ √д «ббћ«д «бг‘яшб… б≈ѕ«—… «бгЏ—÷ ёѕ √де ге«г √Џг«бе« ж«” яг«б ≈ћ—«Ѕ« «б ”ћнб «бде«∆н «» ѕ«Ѕр гд ”енб« ѕќжб ‘Ќд« «бя » Џ»— «бгд«Ё– «бЌѕжѕн… ж≈’ѕ«— √‘н—« «бг‘«—янд гд «бќ«—ћ ж ”янд гж«ёЏ е–е «бће« »Џѕ Ќѕнѕе« жЁё «бгЏ«нн— ж«б÷ж«»Ў «бгЏгжб »е«.

ж√‘«— ≈бм √д ж“«—… «бЋё«Ё… ж«б≈Џб«г »я«Ё… ёЎ«Џ« е« »–б ћежѕе« ж ”ќ— я«Ё… ≈гя«д« е« б≈ўе«— гЏ—÷ е–« «бЏ«г »«бгўе— «бб«∆ё »гя«д… «бггбя… «бЋё«Ён… г‘нѕ«р Ён «бжё дЁ”е »«б ”енб« «б”—нЏ… «б н ёѕге« «бће« «бЌяжгн… «бгЏдн… ж«б н я«д бе« «бѕж— «бя»н— Ён ≈де«Ѕ «б≈ћ—«Ѕ« «бгЎбж»… бЏгбн… «бѕќжб.

ж»нд √д ≈ћ—«Ѕ« «бё»жб бѕж— «бд‘— ж«бћ№е№« ёѕ г »Џѕ «” нЁ«Ѕ я«Ё… «б‘—жЎ ж«б÷ж«»Ў бб дўнг ж«бќ«’… » ’днЁ ѕж— «бд‘— ж Ќѕнѕ г” жм яб ѕ«— гд ЌнЋ «бгЎ»жЏ« жћѕ е« ж джЏе« жг” ж«е«° жен гЏбд… Ён гжёЏ «бгЏ—÷ жг «Ќ… ббћгнЏ ян яжд «бг‘«—я… Џбм г” жм «бЌѕЋ.

ж—Ќ» «бг‘—Ё «бЏ«г Џбм жя«б… ж“«—… «бЋё«Ё… ж«б≈Џб«г бб‘ƒжд «бЋё«Ён… ж«бг‘—Ё Џбм «бгЏ—÷ «бѕя ж— Џ»ѕ«б—Ќгд «бЏ«’г »ѕжб… ÷нЁ «б‘—Ё бгЏ—÷ «б—н«÷ «бѕжбн ббя «» 2018г ѕжб… «б√г«—« «бЏ—»н… «бг Ќѕ… «б‘ёнё… ж»«бгЋёЁнд «б≈г«—« ннд Ён »бѕег «бЋ«дн «бггбя… «бЏ—»н… «б”Џжѕн… бнёѕгж« гж—жЋег «бЋё«Ён ж«бЁя—н.

ждже «бѕя ж— «бЏ«’г »Џгё «бЏб«ё« «б «—нќн… жж‘«∆ћ «б√ќж… ж«бѕнд «б н —»Ў »нд «б»бѕнд «б‘ёнёнд Ён я«Ё… «бгћ«б« жгде« «бЋё«Ён… »я«Ё… √‘я«бе« жЁджде«° гж÷Ќ«р √д г‘«—я… ѕжб… ÷нЁ «б‘—Ё ” яжд ÷гд «б»—д«гћ «бЋё«Ён ббгЏ—÷ ж ÷гд Џѕѕ гд «бЁЏ«бн« где«.

жн” ÷нЁ гЏ—÷ «б—н«÷ «бѕжбн ббя «» яб Џ«г ѕжб… ÷нЁ ‘—Ё ббгЏ—÷ бЏ—÷ г« бѕнег гд Ћё«Ё… ж√ѕ» Ён е–« «бгд»— «бЋё«Ён° «б–н бе гя«д… Џбм «бг” жм «б≈ёбнгн ж«бЏ«бгн° ЌнЋ «” ÷«Ё «бгЏ—÷ Џ«г 2008 ѕжб… «бн«»«д ÷нЁ ‘—Ё ббгЏ—÷° жях—г Ёне —ж«ѕ ’Ќ«Ё… «б√Ё—«ѕ° жЁн Џ«г 2009 я«д «б÷нЁ «б»—«“нб ж г я—нг √ж«∆б «бгƒ—ќнд «б”Џжѕннд «б–нд √’ѕ—ж« я »«р «—нќн… ќ ’ » «—нќ «бћ“н—… «бЏ—»н… ё»б Џ«г 1400е№° жЁн Џ«г 2010 Ќб «б”дџ«б ÷нЁ ‘—Ё бгЏ—÷ «бя «»° жћ—м я—нг »Џ÷ —ж«ѕ «бгд ѕн« «бЋё«Ён… «б”Џжѕн….

√г« Ён Џ«г 2011 Ќб «бедѕ ÷нЁ ‘—Ё ббгЏ—÷° жя—г ќб«б е–е «бѕж—… »Џ÷ «б—ж«ѕ «бд«‘—нд «бгЌбннд «бг жЁнд жег.. «бѕя ж— џ«“н «бё’н»н° ж«бѕя ж— гЌгѕ Џ»ѕе нг«дн° ж«б√” «– Џ»ѕ «ббе «бћЁ—н° ж«б√” «– √Ќгѕ «бг»«—я —Ќгег «ббе.

жЁн Џ«г 2012 дўг «бгЏ—÷ Ќ ‘Џ«— «бЌн«….. ё—«Ѕ… жя«д «б÷нЁ «б”жнѕ° жя—г Ёне »Џ÷ «бЏбг«Ѕ «б”Џжѕннд «б—ж«ѕ Ён Џбг «б¬Ћ«—° Ёнг« «” ÷«Ё «бгЏ—÷ Џ«г 2013 «бгџ—» Ќ ‘Џ«— «бЌж«— ... Ћё«Ё… ж”бжя° жя—г Ён е–« «бЏ«г Џѕѕ гд «бг»ѕЏ« «б”Џжѕн« Ён гћ«б« ≈»ѕ«Џн… гќ бЁ….

жћ«Ѕ «бгЏ—÷ Џ«г 2014 Ќ ‘Џ«— " «бя «». ёдЎ—… Ќ÷«—… "° ж«” ÷нЁ ≈”»«дн« ѕжб… ‘—Ё «бгЏ—÷ бе–« «бЏ«г° жя—г «б—ж«ѕ гд «бќЎ«Ўнд «бг гн“нд Џбм г” жм «бггбя…° √г« Ён Џ«г 2015 Ёћ«Ѕ «бгЏ—÷ Ќ ‘Џ«— " «бя «».. Џ«н‘" жЌб ѕжб… ћдж» √Ё—нён« ÷нЁ ‘—Ё ббгЏ—÷° жя—г Ђ–я—м «б—«Ќбндї б»Џ÷ «бгƒбЁнд гд «б√ѕ»«Ѕ ж«бя ш«» «б”Џжѕннд.

Ёнг« Ќб ѕжб… «бнжд«д ÷нЁ ‘—Ё бгЏ—÷ «б—н«÷ «бѕжбн ббя «» Џ«г 2016° «б–н ћ«Ѕ Ќ ‘Џ«— " «бя «» –«я—… б« ‘нќ "° жћ—м я—нг «бг”—Ќннд «б”Џжѕннд «б–нд ќѕгж« «бЏгб «бг”—Ќн «б”Џжѕн ж√”егж« гд ќб«бе Ён ёѕнг гдћ“ Ћё«Ён ≈»ѕ«Џн° √г« ѕж—… «бгЏ—÷ «бЏ«г «бг«÷н 2017 ЁЌб ѕжб… г«бн“н« ÷нЁ ‘—Ё «бгЏ—÷ «б–н дўг Ќ ‘Џ«— «бгЏ—÷ " «бя «».. —ƒн… ж Ќжб ".

гд ћ«д» √ќ— √де «ббћд… «бЋё«Ён… бгЏ—÷ «б—н«÷ «бѕжбн ббя «» ’гнге« бб»—д«гћ «бЋё«Ён «бг’«Ќ» ббгЏ—÷° Ќ ежн… «бгЏ—÷ «бЋё«Ён… («бя «».. г” ё»б «б Ќжб)° ЌнЋ нёѕг √яЋ— гд 80 ЁЏ«бн… Ћё«Ён….

ж√ж÷Ќ —∆н” «ббћд… «бЋё«Ён… бгЏ—÷ «б—н«÷ «бѕжбн ббя «» √Ќгѕ »д Џ»ѕ «бе«ѕн Ў«»Џћн √д «ббћд… «бЋё«Ён… «б н √Џѕ «б»—д«гћ —«Џ Ён «ќ н«— е–е «бЁЏ«бн« гЏ«нн— Џѕнѕ… ќ бЁ Џд «б√Џж«г «б”«»ё… ж»г« н ж«Ѕг гЏ г Ўб»« «бЋё«Ё… «б¬дн… «б н Ё—÷е« г џн—« «бЌн«… »ћгнЏ √‘я«бе« ж«б н жћѕ √д «бгдЎбё «б—∆н” Ёне« еж «бЌж«—° жЏбм –бя г —”г Џд«жнде ж«б‘ќ’н« «б н ЌѕЋ ж Ќ«ж— »ЌнЋ ЏЎн »Џѕ«р √Џгё гд ќб«б Ў—Ќе«.

ж»нд Ў«»Џћн √д «бЁЏ«бн« «б н ” г— ”Џ… √н«г »ѕ√ гд «бнжг «бЋ«дн бЌЁб «б«Ё «Ќ ж д ен Ён «бнжг ё»б «б√ќн— б«ќ «г «бгЏ—÷° гд ÷где« ЁЏ«бн« ÷нЁ «б‘—Ё ѕжб… «б≈г«—« «бЏ—»н… «бг Ќѕ… «б‘ёнё…° жн‘«—я Ёне« дќ»… гд я»«— «бгЋёЁнд «б–нд бег Ќ÷ж— гƒЋ— Ён «бг‘еѕ «бЋё«Ён «бЏ—»н ж«бѕжбн.

ж√‘«— ≈бм √де гд √»—“ Џд«жнд «бЁЏ«бн« «б≈г«—« н…° »—д«гћ ћд«Ќ ѕжб… «б≈г«—« (÷нЁ ‘—Ё)° ж»—д«гћ «б√ЎЁ«б° ж жёнЏ «бя »° ЌнЋ дўг ж“«—… «бЋё«Ё… ж дгн… «бгЏ—Ё… »—д«гћ «бћѕ«—н… «бг‘ —я…° ж»—д«гћ «бЁ—ё… «б‘Џ»н…° жЁн нжг «бќгн” 15 г«—” √г”н… ‘Џ—н…° жгд 15 ≈бм 19 г«—” ндўг «бгћб” «б≈г«—« н бя » «бн«ЁЏнд ё—«Ѕ« ё’’н… бб√ЎЁ«б° жж—‘ —”г бб√ЎЁ«б° ж дўг гћб… г«ћѕ ж д«‘нжд«б ћнжџ—«Ёня √ЎЁ«б° »—«гћ «б√ЎЁ«б гд 15 ≈бм 24 г«—” жен " г”«»ё« «б√ЎЁ«б° нжгн« гЏ ‘ќ’н« гћб… г«ћѕ° гћб” «б”Џ«ѕ… ббЎЁб " Џ—÷ »—«гћ ЋёнЁн… жя— ждн… ".

ж√Ё«ѕ √де ен∆… «б‘«—ё… ббя «» дўг √г”н… ‘Џ—н… ждѕж… √ѕ»н… Ён 18 г«—”° жгд 20 ≈бм 24 г«—” нёѕг «Ё Ќ н« ”г”г ё—«Ѕ« ё’’н… бб√ЎЁ«б° жнжгн« гЏ ‘ќ’н« «Ё Ќ н« ”г”г° жгд 21 ≈бм 23 г«—” ж—‘… «бя » «б’«г …° жнёѕг « Ќ«ѕ я «» ж√ѕ»«Ѕ «б≈г«—« √г”н… ‘Џ—н… Ён 21 г«—”.

ж ёѕг ћгЏн… «бд«‘—нд «б≈г«—« ннд дѕж нд «б√жбм Ён 21 г«—” »Џдж«д " ж«ёЏ «бд‘— Ён ѕжб… «б≈г«—« ° ж«бЋ«дн… Ён 23 г«—” »Џдж«д " ћ«—» «бдћ«Ќ Ён гћ«б «бд‘— ж«бё—«Ѕ… ".

ж жёЏ Ён 16 г«—” 3 я » ен я «» «” ‘—«Ё «бёбж» ббя« » «бѕя ж— Ќгѕ «бЌг«ѕн Ён «бгд’… 2° жя «» б« √—нѕ бе–е «б—ж«н… √д д ен ббя« » ”бЎ«д Ён’б Ён «бгд’… 3° жя «» ѕждћж«д ббя« » Џ»ѕ«ббе «бдЏнгн Ён «бгд’… 3.

مصدر: arriyadh.com

حصة في الشبكات الاجتماعية:

تعليقات - 0