»Ќ÷ж— дќ»… гд ё«ѕ… «б џнн— Ён «бЏ«бг: «дЎб«ё Ђгд ѕм г”я «бЏ«бгнї Ён «б—н«÷

15 نوفمبر, 2017 07:42 ص

38 0

»Ќ÷ж— дќ»… гд ё«ѕ… «б џнн— Ён «бЏ«бг: «дЎб«ё Ђгд ѕм
г”я «бЏ«бгнї Ён «б—н«÷

ндЎбё «б√—»Џ«Ѕ Ќ ‘Џ«— Ђгж«ће… Ќѕн «б џнн—ї Ён гѕнд… «б—н«÷° гд ѕм г”я «бЏ«бгн Ён ѕж— е «бЋ«дн…° ж дўге гƒ””… гЌгѕ »д ”бг«д »д Џ»ѕ«бЏ“н“ Ђг”я «бќн—н…ї.

ж ÷г ё«∆г… «бг ЌѕЋнд дќ»… гд ён«ѕ« «б√Џг«б ж«б ёдн… ж«б«» я«— ж«бЏбжг Ќжб «бЏ«бг° н ёѕгег гЏ«бн ж“н— «бЎ«ё… ж«б’д«Џ… ж«бЋ—ж… «бгЏѕдн… ќ«бѕ »д Џ»ѕ«бЏ“н“ «бЁ«бЌ° ж»нб џн ” —∆н” "гƒ””… »нб жгнбндѕ« џн ” «бќн—н…"° жнжд«” яннб»н—џ «бгƒ”” «бг‘«—я бќѕг… "”я«н»"° ж¬бд »бж «бгƒ”” «бг‘«—я бгжёЏ "бндяѕ≈д"° ≈÷«Ё… ≈бм ё«ѕ… я»—м ‘—я« «б ёдн… гЋб ћжћб жг«ня—ж”жЁ ж√г«“жд ж"¬н »н ≈г" ж"ћн ≈н" ж≈д б.

жн‘«—я Ён «бгд ѕм ”«б ќ«д √Ќѕ —жш«ѕ «б Џбнг «бг» я— Џ»— «б≈д —д жгƒ”” √я«ѕнгн… ќ«д° ж¬ѕг √—жд —∆н” ‘—я… «б —Ёне «б√гн—ян… «б÷ќг… √н ≈г ”н° жнж”жян г« ”жѕ« «б—∆н” «б дЁн–н б‘—я… √бЏ«» «бЁнѕнж «бн«»«дн… «б÷ќг… "”яжн— ≈дня”".

жн ÷гд ћѕжб √Џг«б гд ѕм г”я «бЏ«бгн дў—… Џгнё… ≈бм гћгжЏ… гд «бгж«÷нЏ –« «б√егшн…° жгде« янЁн… √Ћн— «б–я«Ѕ «б«’Ўд«Џн Џбм гћ«б« «бЏгб Ён «бг” ё»б° жянЁн… гяшд «б‘»«» гд Ўжн— ж дЁн– √Ёя«— ћѕнѕ… бг‘«—нЏ г» я—…° ж”»б ‘ћнЏ Ќг«н… «б»н∆…° ж ЌЁн“ «б Џбшг гѕм «бЌн«…° ж гянд «бг—√…° ж«бж”«∆б «бћѕнѕ… бб≈”е«г Ён «бгћ гЏ° ≈÷«Ё… ≈бм дў—… ж«Ён… ≈бм ’д«Џ… «бЁ÷«Ѕ «бд«гн….

مصدر: arriyadh.com

إلى صفحة الفئة

Loading...